Movie Information:

Release Date: 09 Jul 2021

Duration:130 mins

Director:Rokusaburo Mishima

Studio: Das

Cast: Yu Shinoda

shinoda yu