Movie information:

Release Date: 20 Aug 2021

Duration:120 mins

Director:Tiger Kosakai

Studio: kawaii

Cast: Hoshiyoshi Hoshino