Movie Information:

Release Date: 24 Sep 2021

Duration:140 mins

Director:HAM.the MC

Studio: Chijo Heaven

Cast: Yu Shinoda, Hibiki Otsuki

hibiki otsuki
shinoda yu