Movie information:

Release Date: 15 Oct 2021

Duration:120 mins

Studio: Muku

Cast: Hana Shirato

shirato hana