Movie Information:

Release Date: 12 Nov 2021

Duration:120 mins

Studio: Tameike Goro

Cast: Riho Fujimori

fujimori riho
tameike goro